Corporate Head of HAM Academy
(Established under section 25 of the Companies Act,1956
Corporate Identity no. : U85300CT2014NPL001309)

10th and 12th

Result 2008-2009

Sr No Name Place Result Academic
1. PURUSHOTTAM KIRANDUL 84.2%
2. IPSITA GAUTAM KIRANDUL 80.4
3. RINI NANDI KIRANDUL 79.6
4. RUCHI SHAIL JAGDALPUR 83%

Result 2009-2010

Sr No Name Place Result Academic
1. MS. DEEPTISHREE GANDHI JAGDALPUR 93%
2. MR. SANGHDEEP GEDAM JAGDALPUR 90.31%
3. MR. FAISAL KHAN JAGDALPUR 87%
4. MS. TEJASWANI RAO JAGDALPUR 88.5%
5 MS. MONIKA JAIN JAGDALPUR 81%
6 MS. K NIDHI JAGDALPUR 80.2%
7 MR. SAURABH DAS JAGDALPUR 79.3%
8 MR. DEEPAK MARKAM JAGDALPUR 76%
9 MS. NIDHI DEWANGAN JAGDALPUR 75.8%
10 MS. L SHRIDEVI JAGDALPUR 75.8%
11 MS. DEEPIKA SINHA JAGDALPUR 75%
12 MS. VISHAKHA MISHRA JAGDALPUR 74%
13 MS. SAVITA TANGRAJ JAGDALPUR 72.4%

Result 2010-2011

Sr. No. Name Place Result Academic
1 AMISH CHAKRWARTI JAGDALPUR 86.4%
2 JAIPRAKASH GUPTA JAGDALPUR 77.6%
3 NILAY MARKAM JAGDALPUR 76%